Deelnemersvoorwaarden


Met het inschrijven voor de Swim4Daniel verklaart u zich als deelnemer bekend en akkoord met de deelnemersvoorwaarden van dit evenement:

Definities

In deze deelnemersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Evenement: is een recreatieve fondsenwervend buitenwater zwemtocht zonder wedstrijdelement en mag derhalve ook niet als officiële wedstrijd gezwommen worden.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
 • Inschrijving: de inschrijving strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
 • Organisator: Epic Sports & Business (KvK 59729368) en Erik Boer onder auspiciën van Stichting Erasmus MC Foundation.
 • Het evenement is een initiatief van en wordt georganiseerd door de Erasmus MC Foundation.


Deelname

 • Deelname aan het evenement is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.
 • Het evenement vindt plaats op zondag 9 juni 2024.
 • Inschrijvingen sluiten een week voor het evenement of wanneer de alle deelnemersbewijzen verkocht zijn.
 • Inschrijving en recht op deelname zijn pas definitief en geldig indien het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is ontvangen
 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis deelnemen aan de 250 meter onder begeleiding van een betalende ouder/voogd. Zowel de kinderen tot en met 12 jaar als de ouder/voogd dienen zich beide in te schrijven.
 • Zwemmers vanaf 8 jaar mogen deelnemen aan de afstand 250 meter op voorwaarde van bezit van zwemdiploma A en B.
 • Zwemmers vanaf 13 jaar mogen deelnemen aan de afstanden 250 of 500 meter op voorwaarde van bezit van zwemdiploma A en B.
 • Zwemmers jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen onder begeleiding van een deelnemende volwassene. Deze volwassene dient zich apart in te schrijven. 
 • Een volwassene mag maximaal één minderjarige begeleiden tijdens de zwemtocht.
 • Minderjarige deelnemers dienen toestemming te hebben van hun ouder/voogd voor deelname.
 • Zwemmers vanaf 16 jaar mogen deelnemen aan de afstand 250, 500, 1.500 of 3.000 meter op voorwaarde van bezit van zwemdiploma A en B.
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
 • Het inschrijfgeld zal niet worden teruggestort indien een deelnemer zich afmeldt. Ook reeds gedane sponsordonaties worden niet gerestitueerd.
 • Ook bij wijziging van de afstand waarvoor is ingeschreven, vindt geen restitutie plaats. Bij wijziging naar een afstand met een hoger inschrijfbedrag dient het verschil te worden bijbetaald.
 • Het overdragen van het recht op deelname c.q. het omzetten van de naam van een deelnemer is niet mogelijk.
 • Deelname aan de zwemtocht en gebruik van de faciliteiten op de verzorgingsposten is alleen toegestaan voor geregistreerde deelnemers.
 • Met het accepteren van het startnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de buitenwater zwemtocht voldoende gezond zijn en dat zij zich indien nodig voldoende hebben voorbereid.
 • Deelnemers zijn verplicht een Swim4Daniel badmuts te dragen. Iedere deelnemer ontvangt bij inschrijving deze badmuts.
 • Deelnemers zijn verplicht een saferswimmer te gebruiken. Bij inschrijving kunt u deze bestellen.
 • Bij een watertemperatuur lager dan 17 graden is het verplicht een wetsuit te dragen.
 • Bij een watertemperatuur boven 23 graden wordt het dragen van een wetsuit afgeraden. 
 • Er wordt gezwommen in niet-officieel buiten zwemwater.
 • Deelnemers respecteren overige watergebruikers, het publiek, natuur en milieu.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd op straffe van uitsluiting van (verdere) deelname.
 • Medische gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan het evenement te ontzeggen.
 • Tijdens het evenement is het deelnemers verboden op enigerlei wijze:
  • zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
  • (huis)dieren, luid spelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren;
 • voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 • Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 • De organisator behoudt zich het recht voor de route, afstanden, start- en/of finishtijden en/of -plaats te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.
 • Indien het evenement door overmacht (op enig moment) moet worden stilgelegd c.q. geheel of gedeeltelijk afgelast op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, zal geen restitutie van inschrijf- en sponsorgelden plaatsvinden.
 • De organisator is niet aansprakelijk voor (persoonlijk) gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht moet worden afgelast.
 • Indien het evenement wordt geannuleerd om andere redenen dan hierboven genoemd, kunnen na een schriftelijk verzoek daartoe, de inschrijfgelden worden gerestitueerd. Het schriftelijk verzoek dient binnen één maand nadat het evenement zou plaatsvinden te worden ingediend.  Het schriftelijke verzoek kunt u richten tot foundation@erasmusmc.nl

  

Aansprakelijkheid

 • Deelnemen aan het evenement is vrijwillig, op eigen risico, voor eigen rekening en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor welk letsel/schade dan ook, van deelnemers of betrokken derden. Dit geldt ook voor verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 • Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
 • De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • Sponsors en of partnes van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Portretrecht & Persoonsgegevens

 • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., gemaakt ten tijde van deelname aan het evenement, voor promotionele doeleinden van de organisator en van de Erasmus MC Foundation. Mocht je hier bezwaar tegen hebben kan je dat kenbaar maken via foundation@erasmusmc.nl. Zondag 9 juni dien je dit ook aan te geven bij het ophalen van de deelnemersmaterialen. Je ontvangt dan een speciale textielsticker voor op je shirt. 
 • De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent vanwege inschrijving toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie en deelname-materialen aan de deelnemer.
 • Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator.
 • De deelnemer kan na het evenement door de Erasmus MC Foundation worden benaderd voor fondsenwervende doeleinden met de mogelijkheid zich daar verder voor af te melden.

 

 

Overig

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisator van het evenement.